اطلاعیه های سازمانهای من ، Announcements My departments

در این قسمت چنانچه عضو سازمانی باشید ، از طرف سازمانها ی خود می توانید اطلاعیه هایی خصوصی و یا عمومی ( برای تمام اعضای شرکت ) را دریافت کنید .

 

dep4

 

همچنین شما با استفاده از فیلتر بالا می توانید اطلاعیه هار ا به نبست سازمانهایتان تفکیک کنید .

 

dep5

 

از این اطلاعیه ها ، سازمانها می توانند به عنوان یک سیستم نامه نگاری پیشرفته استفاده کنند که راحتترین و بهترین شیوه ی دسترسی به افراد رو ایجاد می کند . در این حالت سازمانها و شرکتها می توانند تمامی دستورالعملهای سازمانی و یا مکاتبات رسمی خود و اعضایشان را از این طریق به انجام برسانند .