ایجاد وظیفه ، Create task

در این قسمت با مراحل مختلف ایجاد یک وظیفه آشنا می شوید .