ایجاد پروژه ، Create Project

در این قسمت با مراحل مختلف ایجاد یک پروژه بیشتر آشنا می شوید .

 

Create Project

در پایان نیز با کلیک بر روی کلید submit  می توانید پروژه را ایجاد کنید