مدیریت منشی ها ، List of requests

در این قسمت شما می توانید منشیان خود را خود انتخاب کنید و یا اینکه خود به عنوان یک منشی به کسی درخواست بفرستید ، وقتی وارد این صفحه می شوید با قسمتهای زیر روبرو می شوید .

 

sec1

 

list: در این قسمت شما می توانید لیست منشیان و همچنین مدیران خود را ببینید و هر زمان که خواستید می توانید آنها را حذف کنید .

friends:  در این قسمت شما می توانید لیست کانکشن های خود را جهت فرستادن درخواست منشی شدن برای آنها بفرستید ، این برای وقتی به درد می خورد که فردی که قصد دارید منشی آن شوید در لیست کانکشن شما قرار داشته باشد . بعد از فرستادن درخواست برای هر یک از افراد باید منتظر تایید درخواست از طرف مقابل باشید .

 

sec2

 

 

Send request : در این قسمت شما می توانید با داشتن شماره تلفن فردی که در فاممت عضو است برای او درخواست بفرستید . این برای وقتی به کار می آید که فردی که می خواهید منشیش باشید قصد ندارد با شما کانکت هم باشد . از آنجا که این نوع درخواست یک درخواست محرمانه جهت دسترسی داشتن به اطلاعات محرمانه ی افراد را دارا می باشد ، به همین دلیل فاممت روشهای سختگیرانه تری جهت فرستادن درخواستها در نظر گرفته است . یعنی افرادی می توانند در خواست بفرستند که یا با شما کانکت هستند و یا اینکه یکسری اطلاعات شما را دارا می باشند .

 

 

sec3

 

 

list of request : درخواستهایی که برای شما می آید را همواره می توانید در این قسمت مشاهده و بپذیرید و یا رد کنید .

 

sec4

 

 

تذکر : در نظر داشته باشید که با پذیرفتن درخواست هر کسی آن فرد مستقیما به تقویم شخصی شما دسترسی خواهد داشت و حتی می تواند لیست کارها و یا فعالیتهایی را که برای شما وجود دارد ببیند و یا حتی ویرایش کند ، هر چند تمام این کارها از طریق نوتیفیکیشن نیز به شما اطلاع داده می شود .

توجه : منشی ها تنها و تنها به تقویم کاری شما دسترسی خواهند داشت و به هیچ بخش دیگری از پروفایل شما دسترسی ندارند .