پروفایل ، My Profile

در این قسمت شما می توانید  نمایی از پروفایل خود را تماشا کرده و در صورت نیاز می توانید اطلاعات آن را ویرایش نمایید .

همچنین شما در این صفحه می توانید لیست پستهایی را که با کانکشن های خود به اشتراک گذاشته اید را ببینید و یا در صورت لزوم به ویرایش و یا حذف آنها اقدام نمایید .