پیشنهادات سازمانهای من ، Bids My departments

در این قسمت شما می توانید لیست پشنهاداتی را که از طرف شرکتهایی که در آنها عضو هستید قرار داده شده است مشاهده کنید . این قسمت تنها به عنوان یک دسترسی راحتتر برای طبقه بندی اطلاعات محسوب می شود .

توجه : برای یادگیری چگونگی افزودن یک شرکت به لیست شرکتهای شما به list of companies بخش مراجعه کنید .

 

dep2